Personeelsbeleid

Waar vind ik informatie over personeelsbeleid?

Als diversiteit het uitgangspunt is bij het vormgeven van personeelsbeleid, is de aandacht onder meer gericht op meer kleur in de organisatie, op het aannemen van allochtone medewerkers (rolmodellen) op alle niveaus en op professionaliseringstrajecten multicultureel vakmanschap voor alle geledingen. Uit het onderzoeksrapport Diversiteit loont?! blijkt dat etnische diversiteit in lerarenteams positieve effecten heeft op de kwaliteiten van leraren, op de leerprestaties en de leeromgeving en op de reductie van het aantal uitvallers. Uit het TNO-onderzoek van 2007 blijkt dat multiculturele onderwijsteams een groter probleemoplossend – en innovatievermogen hebben.

Waar vind ik voorbeelden van personeelsbeleid?

In de publicatie Een ontwikkeling in kleur van het HvA-lectoraat gedifferentieerd HRM wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop docenten op de werkplek leren omgaan met het multiculturele beroepsonderwijs. In Gouden Kansen, aan de slag met diversiteit in het HBO worden resultaten gepresenteerd van pilots en van inzichten, adviezen, tips en dilemma’s bij het werven, selecteren en binden van nieuwe medewerkers. Zie ook www.zestor.nl . Eind 2008 heeft het college van Bestuur van INHolland het advies HRM: diversiteit docenten overgenomen.
Lees ook ‘Een gekleurd team is een aanwinst’ over het NOVA College uit Den Haag.