Pedagodisch beleid

Waar vind ik informatie over pedagogisch beleid

Als diversiteit het uitgangspunt is bij het vormgeven van pedagogisch beleid, moet de aandacht gericht zijn op het creëren van een leefomgeving waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich veilig kunnen voelen. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat scholen voor primair (basis-) en voortgezet onderwijs de opdracht hebben om bij te dragen aan burgerschapsvorming en sociale integratie. De overheid houdt hier ook toezicht op.
Met een protocol of code kan een onderwijsinstelling expliciteren op welke wijze zij vormgeeft aan het beginsel van non-discriminatie. Het verbod op discriminatie is vastgelegd in artikel 21 en 22 van de EU en artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam. Hier vind je de aanbevelingen uit 2007 van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie voor het Nederlandse Onderwijs. Voor het melden van discriminatie en ongewenst gedrag stellen scholen vertrouwenspersonen aan en docenten worden getraind in het bespreekbaar maken van racisme.
Via de website van artikel 1 kun je veel informatie vinden over hoe een school alledaags racisme bespreekbaar kan maken. Ook worden docententrainingen aangeboden en lesmateriaal, bijvoorbeeld de DVD ‘Een grap gaat op reis’, voor jongeren vanaf 14 jaar over racisme, vooroordelen en culturele misverstanden. Kijk hier voor meer informatie over dit lesmateriaal.

Een belangrijk aspect van het pedagogisch beleid is de visie op de manier waarop alle ouders bij de school betrokken kunnen worden. Op de site van Leraar24  kun je veel filmpjes vinden over contacten met ouders. Zie bijvoorbeeld dit filmpje over een gesprek van een brugklasmentor met de vader van Fatima, die niet wil dat ze meegaat met een kennismakingsweek.
De ontwikkelingssociologe Marijke Booijink heeft in 2007 aan de Universiteit van Leiden een onderzoek afgerond naar onderwijs en integratie en op basis daarvan heeft ze een handreiking geschreven om de communicatie van scholen met allochtone ouders te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de handreiking.
Zie Partners in opvoeding voor de resultaten van een onderzoek naar de opvattingen van ouders en docenten over de pedagogische opdracht van het onderwijs.
Klik hier voor een artikel over diversiteitsbeleid op Londense scholen in achterstandswijken.
Zie ook  deze notitie van een onderzoek vanuit het Lectoraat Leefwerelden van de Jeugd van Hogeschool INHolland naar de vraag of  bestaande voorzieningen volgens migrantenouders en tieners aansluiten bij wat 10- tot 14- jarigen bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs nodig hebben.
Veel informatie is ook te vinden op de site van Stichting ter Bevordering van Maatschappelijke Participatie. De stichting bestaat sinds 1986 en ontwikkelt activiteiten op (inter)nationaal niveau om actieve participatie te bevorderen.
Kijk naar het project ‘Opvoeden is een gesprek’ voor essays over opvoeden vanuit migrantenperspectief en voor een video van de conferentie over ‘Opvoeden in Turkije, Marokko en Suriname’.

Ook in het hoger onderwijs is pedagogisch beleid dat inspeelt op diversiteit van belang.
In de notitie Pedagogie van de excellentie van de UvA en de HvA (2005) beschrijven medewerkers na onderzoek in binnen- en buitenland de drie uitgangspunten voor het effectief begeleiden van studenten.
In het artikel ‘laat allochtone studenten zich thuisvoelen’ vind je het verslag van een gesprek over het voorkomen van uitval van allochtone studenten op de lerarenopleiding in Londen.
Zie ook de publicatie Welkom op School en de website van Uitvallen of Uitblinken voor informatie over diversiteit en studiesucces in het Hoger Onderwijs.

Waar vind ik voorbeelden van pedagogisch beleid

In Pedagogisch beleidsplan geeft De School (verantwoordelijk voor de opvang van kinderen vanaf 4 tot 14 jaar)  aan hoe zij medewerkers richting, inspiratie en houvast wil bieden bij het dagelijks handelen en het omgaan met diversiteit .
Het onderzoek ‘Opvoeden in het voortgezet onderwijs’ heeft een grote hoeveelheid materiaal opgeleverd dat inzicht geeft in hoe ouders, docenten en leerlingen denken over de opvoeding in scholen en thuis, welke knelpunten zij signaleren en welke verbeteringen zij voorstellen in de opvoeding in waarden en normen en de afstemming tussen de opvoeding thuis en de opvoeding op school. Het onderzoek is uitgevoerd door Wiel Veugelers en Ewoud de Kat van het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.
Voorbeelden van de implementatie van de wet op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie op school vind je hier.
Ook de SLO-publicatie uit 2009: Maatschappelijk verantwoord, instrument voor zelfevaluatie, actief burgerschap en sociale integratie biedt veel interessante informatie.

Dit instrument is een hulpmiddel bij het bepalen of en in hoeverre een school de diverse mogelijkheden om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren werkelijk benut.