Wat doet de sector onderwijs aan diversiteitsbeleid?

De onderwijssector loopt niet voorop wat diversiteitsbeleid betreft. Het Flitspanel, een internetpanel van overheidsmedewerkers doet regelmatig onderzoek naar diversiteisbeleid in allerlei sectoren. Uit de peiling van CAOP van 2010 kwam naar voren dat het diversiteitbeleid op de meeste scholen/besturen nog in de kinderschoenen staat. Ruim tweederde (68%) van de schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan niet met diversiteitbeleid bezig te zijn. Het aantal scholen/besturen dat geen diversiteitbeleid voert, is enorm (93%). Zie ook de diversiteitsmonitor.

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) wil diversiteit en diversiteitsbeleid stimuleren over de hele breedte van het onderwijs. Dat doet het door het stimuleren van onderzoek en het uitbrengen van publicaties. Zie www.onderwijsarbeidsmarkt.nl en www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publicaties.
In de publicatie Multicultureel Vakmanschap, de Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen er voor! (2010) wordt op pagina 45 gesteld dat diversiteit als uitgangspunt moet gelden voor alle beleidsterreinen. In de periode 2010-2011 vertalen de lerarenopleidingen de aanbevelingen naar beleidsvoornemens en actieplannen.
Zie ook de aanbevelingen van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit van Gent voor diversiteitsbeleid op school. Deze lijst met aanbevelingen kan ook als meetlat voor de diversiteit binnen een opleiding worden gebruikt.