Diversiteitsbeleid

Wat is de definitie van diversiteitsbeleid?

Diversiteitsbeleid (soms ook gebruikt als synoniem voor diversiteitsmanagement) wordt onder meer gedefinieerd als beleid dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Het overheidsbeleid is gericht op het laten terugkomen van de bevolkingsdiversiteit in de personele samenstelling en cultuur van gemeentelijke instellingen en bedrijven, en op het bestrijden van negatieve beeldvorming, vooroordelen en uitsluiting.
Het onderwerp diversiteit staat sinds de jaren zeventig prominent op de agenda van bedrijven en instellingen. De doelen zijn verschoven van het opheffen van achterstanden naar het optimaal benutten van uiteenlopende talenten in het licht van het organisatiebelang. [uit: Multicultureel vakmanschap; de Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor!, 2010]
Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel richt zicht ook op het thema diversiteit en publiceerde op 6 stappen naar een succesvol diversiteitsbeleid.
Seba cultuurmanagement is een organisatie die zich bezighoudt met diversiteitsbeleid vanuit het motto ‘turning diversity into an opportuniy’. Diversiteitsbeleid wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan ontwikkelingen in de samenleving. Op de website van Seba vind je onder meer antwoorden op de meest gestelde vragen over diversiteitsmanagement en een overzicht van de 10 kritische succesfactoren bij het slagen van dat beleid.

Wat doet de sector onderwijs aan diversiteitsbeleid?

De onderwijssector loopt niet voorop wat diversiteitsbeleid betreft. Het Flitspanel is een internetpanel van overheidsmedewerkers, die vragen beantwoorden over hun werksituatie en ook over de samenstelling van het personeel. Zie ook de samenvatting  van het Flitspanel van 2010 , regelmatig onderzoek naar diversiteisbeleid in allerlei sectoren. Uit de peiling van CAOP van 2010 kwam naar voren dat het diversiteitbeleid op de meeste scholen/besturen nog in de kinderschoenen staat. Ruim tweederde (68%) van de schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan niet met diversiteitbeleid bezig te zijn. Het aantal scholen/besturen dat geen diversiteitbeleid voert, is enorm (93%). Zie ook de diversiteitsmonitor.
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) wil diversiteit en diversiteitsbeleid stimuleren over de hele breedte van het onderwijs. Dat doet het door het stimuleren van onderzoek en het uitbrengen van publicaties. Zie www.onderwijsarbeidsmarkt.nl en www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publicaties.
In de publicatie Multicultureel Vakmanschap, de Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen er voor! (2010) wordt op pagina 45 gesteld dat diversiteit als uitgangspunt moet gelden voor alle beleidsterreinen. In de periode 2010-2011 vertalen de lerarenopleidingen de aanbevelingen naar beleidsvoornemens en actieplannen.
Zie ook de aanbevelingen van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit van Gent voor diversiteitsbeleid op school. Deze lijst met aanbevelingen kan ook als meetlat voor de diversiteit binnen een opleiding worden gebruikt.

Hoe kun je meten hoe het is gesteld met het diversiteitsbeleid op jouw opleiding?

In het kader van het voorkomen van uitval van allochtone studenten (op de lerarenopleiding) is binnen de Hogeschool van Amsterdam gewerkt aan het opstellen van een meetlat waarmee opleidingen ‘de diversiteitsvriendelijkheid’ in beeld kunnen brengen. Klik hier voor de meetlat.