Talen in Nederland

Hoeveel talen worden er in Nederland gesproken?

Het Nederlands en het Fries zijn officiële talen in Nederland; daarnaast zijn er ongeveer dertig regionale en stadsdialecten. Twintig procent van de inwoners heeft een niet-Nederlandse taalachtergrond. In de vier grote steden van de Randstad worden, naast het Nederlands, meer dan 110 talen gesproken met in de top vijf de talen Turks, Hindi, Arabisch, Engels en Berber.

Welke publicaties kan ik raadplegen over meertaligheid?

In  het boek Nederland Meertalenland (2009) wordt het verschijnsel meertaligheid vanuit vier verschillende perspectieven belicht,  Prof. dr. Goorhuis-Brouwer lichtte in een bijdrage kennisdebat bij de Rijksuniversiteit Groningen in 2008 toe waarom meertaligheid te vaak beschouwd wordt als oorzaak van te bestrijden achterstand en problemen.
In het boek Andere Talen in Nederland (2002) wordt ingegaan op de taalsituatie van negen etnische groepen in Nederland, de taalsituatie in het land van herkomst en het proces van het Nederlands leren door de betreffende doelgroep.
In het boek Babylon aan de Noordzee (2001), worden vijftien nieuwe talen en hun sprekers (herkomst, geschiedenis van hun komst naar Nederland) nader toegelicht. Het boek is uitgebracht in het kader van het Europese Jaar van de Talen waarin het vieren van de diversiteit van talen centraal stond.