Migratiestromen

Nederland wordt beschouwd als een immigratieland; door de eeuwen heen ligt het aantal immigranten hoger dan het aantal emigranten. Bekijk een korte toelichting op migratiestromen. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van het Centrum voor Geschiedenis van Migranten voor een uitgebreider overzicht. Interessant is ook de website over Vijf eeuwen Migratie.

Hoe verloopt de integratie van nieuwkomers in Nederland?

De integratie van nieuwkomers verloopt vaak, maar niet altijd, zonder problemen. Het instituut voor Multiculturele Vraagstukken, FORUM, bracht in 2004 een rapport uit met een uiteenzetting van en aanbevelingen voor het immigratie- en integratiebeleid. De website van FORUM  bevat tal van publicaties, onderzoeken en rapporten op het terrein van multiculturele vraagstukken.
Meer recente publicaties over dit onderwerp:

In maart 2012 verscheen het rapport ‘De staat van integratie’ over de integratieaanpak in Amsterdam en Rotterdam.
Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Tilburg University en tot voor kort bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, en Han Entzinger, socioloog en hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bogen zich hierover. In het rapport schetsen zij hoe de verschillende migrantengemeenschappen zich ontwikkelen, getalsmatig en op het punt van onder meer opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, gezondheid en betrokkenheid bij de samenleving.
Elk wijzen zij op verworvenheden en belangrijke verschuivingen, maar ook de knelpunten die naar hun inzicht speciale aandacht verdienen. Hun bevindingen vormen de inspiratie voor verschillende gezamenlijke activiteiten van Amsterdam en Rotterdam rond het onderwerp van de integratie.

Andree van Es,  wethouder van onder meer Burgerschap en Diversiteit in Amsterdam sprak naar aanleiding van het rapport ‘De staat van integratie’ in maart 2012 een redevoering uit bij de HvA in Amsterdam. Ze zegt daarin onder meer dat in het Amsterdam dat zij voor ogen heeft, nog steeds verschillen zijn maar dat je toekomst niet langer bepaald wordt door je afkomst. Zie de website van Andree van Es voor de tekst van deze toespraak.

Frans Verhagen schetst in 2010 in het boek Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over de integratie in Nederland een ander perspectief, hij stelt dat in Nederland het integratieproces veel soepeler is verlopen dan in veel andere Europese landen. Dit dank zij de verzorgingsstaat en het toegankelijke onderwijs. Uit het rapport van CBS (2010) blijkt dat de in Nederland geboren, tweede generatie, niet-westerse allochtonen het steeds beter doet in het onderwijs en er sociaaleconomisch beter voor staat dan de eerste generatie.

James C. Kennedy stelt in zijn boek Bezielende Verbanden, gedachten over religie, politiek en maatschappij in het Moderne Nederland (2010) dat Nederland de laatste jaren veranderd is in een conservatief bolwerk dat wantrouwend staat tegenover de wereld. Hij vraagt zich af of de politieke, religieuze en onderwijskundige instellingen wel voorbereid zijn op hun verantwoordelijkheden voor de 21ste eeuw.

Hoe overleef ik Nederland (2010) is een boek van de Nederlands/ Marokkaanse schrijfster/ actrice en biologe Fati Benkaddour. Ze geeft  Marokkaanse jongeren die opgroeien in twee contrasterende culturen, suggesties over hoe zij hun situatie kunnen verbeteren. Ze behandelt daarbij de thema’s: cultuur, identiteit, seksualiteit, school en stage en conflict en (kinder)mishandeling.

In 2000 publiceerde Paul Scheffer het essay het multiculturele drama waarin hij liet zien hoezeer de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland langs elkaar heen leven. Zijn beschouwing leidde tot een groot maatschappelijk debat. In 2010 presenteert hij een breed opgezette studie over de manier waarop immigratie de samenleving verandert, in Nederland, Europa en in Amerika met de titel Het land van aankomst.

Bekijk hierover het interview met Paul Scheffer.