Organisaties en onderzoek

Je vindt hieronder informatie over relevante organisaties, onderzoek en websites.
Voor een overzicht van het inhoudelijk netwerk rondom de lerarenopleidingen verwijzen we naar de notitie van Marco Snoek. Hierin worden een groot aantal (digitale) bronnen genoemd die deel uitmaken van de kennisinfrastructuur rondom het opleiden van leraren.

Art.1

Art.1 is het landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden. Onderzoekers, juristen, beleidsadviseurs, trainers en communicatiemedewerkers werken bij Art.1 samen en bieden diensten aan als onderzoek, (beleids)advies, workshops, trainingen en materialen. Art.1 is hecht verbonden met de regionale antidiscriminatiebureaus, die klachten registreren en behandelen en voorlichting en advies geven in de regio. Zie verder www.art1.nl.

Beter Onderwijs Nederland

De vereniging Beter Onderwijs Nederland is in begin 2006 opgericht met als doelstelling: ‘het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming’. Op de site www.beteronderwijsnederland.nl wil BON ouders, leerlingen, docenten, bedrijven, wetenschappers en andere geïnteresseerden samenbrengen om ideeën en inzichten uit te wisselen. De site bevat ook artikelen uit binnen- en buitenland.

Centraal Bureau voor Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is sinds 3 januari 2004 een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). De minister van Economische Zaken heeft een systeemverantwoordelijkheid voor de statistische informatievoorziening van rijkswege en is politiek verantwoordelijk voor de productie van kwalitatief goede en betrouwbare statistieken. De site www.cbs.nl biedt over tal van onderwerpen in de Nederlandse samenleving onderzoeksrapporten en cijfermateriaal.

Centrum arbeidsverhoudingen overheidspersoneel

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, het onderwijs en de zorg en profileert zich als partner bij het oplossen van diverse arbeids(markt)vraagstukken. Het CAOP richt zicht ook op het thema diversiteit en publiceerde op www.caop.nl 5 tips voor een succesvol diversiteitsbeleid.

Cinop

CINOP is een onafhankelijk (inter)nationaal adviesbureau op het gebied van opleiden en ontwikkelen en werkt op vele manieren aan oplossingen voor leer- en opleidingsvraagstukken binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt. Op de site www.cinop.nl is ook informatie te vinden over taalontwikkeling, taalbeleid en inburgering.

Landelijk Expertisecentra

In 2007 zijn met financiële steun van de overheid landelijke expertisecentra ingericht rond de verschillende kennisdomeinen van de lerarenopleidingen. Doel was om de landelijke kennis rond (vak)didactieken te borgen. De landelijke expertisecentra spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de (vak)didactiek rond de verschillende vakken(clusters). Via de sites van de afzonderlijke vakgebieden, (mens – en maatschappijwetenschappen, Economie en handel, Wiskunde en rekenen, Moderne Vreemde talen en Natuurwetenschap en Techniek Ecent) kun je op de hoogte blijven van initiatieven die te maken hebben met Taalgericht Vakonderwijs en multiperspectiviteit.

Expertisecentrum Allochtonen Hoger Onderwijs (Echo), Expertisecentrum diversiteitsbeleid

In 1994 namen het Ministerie van OCenW, de HBO-raad en de VSNU het initiatief tot de oprichting van de stichting ‘Expertisecentrum Allochtonen Hoger Onderwijs’ (ECHO). ECHO werd opgezet als een kennis-, advies- en innovatiecentrum met als doel de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs te vergroten. Dit gebeurt door het ondersteunen en begeleiden van projecten, het inventariseren van kennis en het initiëren van onderzoek en het ontwikkelen van methodieken voor een integrale aanpak van het allochtonenbeleid. Sinds 2002 heet ECHO ‘Expertisecentrum Diversiteitsbeleid’ en richt zich ook op de overheid en het bedrijfsleven. ECHO is een stichting met een algemeen toezichthoudend bestuur dat onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen. Met de ECHO-Awards worden de vele getalenteerde niet-westerse allochtone studenten zichtbaar gemaakt. De winnaars onderscheiden zich onder andere door hun bovenmatige studieprestaties, bestuurlijk- en organisatietalent, hun bijzondere actieve maatschappelijke betrokkenheid ten gunste van de multiculturele samenleving en hun capaciteiten als bruggenbouwer. Klik hier voor juryrapport 2011. Kijk voor meer informatie op de website van ECHO

Forum

FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap.

FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten. Door ontwikkelingen in de (multiculturele) samenleving in kaart te brengen, onderzoek te (laten) doen, de ‘theorie’ te vertalen in werkbare methodieken en nieuwe allianties te vormen, vervult FORUM zijn missie sinds 2004 in drie rollen: als kennisregisseur, als katalysator en als communicator. Bijdragen aan de stabiliteit van Nederland – dat is in de kern de missie van FORUM. Die missie vervult FORUM door sociale cohesie, multi-etnisch samenleven en gedeeld burgerschap te bevorderen. Zie: www.forum.nl/ en de vier databronnen: Onderzoekspublicaties, Factsheets en Monitors, Lopend onderzoek en Scripties.

Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA)

Het ITTA is een expertisecentrum voor Nederlands als Tweede taal (NT2) en is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. De activiteiten van het ITTA zijn erop gericht de integratie van anderstaligen in de samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij altijd om taalleren in een praktijkgerichte context. De primaire doelstelling van het ITTA is om voorloper te zijn op het gebied van Taalbeleid en NT2. Het ITTA geeft adviezen, ontwikkelt NT2-lesmateriaal, doet onderzoek, traint en coacht docenten en ontwikkelt toetsen en examens. Zie verder www.itta.uva.nl.

Kennisbases HBO-bachelor-lerarenopleidingen:

Deze site bevat de kennisbases voor de tweedegraads lerarenopleidingen voor de talen, de beta-vakken en de gammavakken en de kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde voor de pabo. Dit zal nog aangevuld worden met kennisbases voor de nog ontbrekende vakken.

Kenniscentrum Gemengde Scholen

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen is een door het ministerie van OCW gesubsidieerd initiatief van de CED-Groep uit Rotterdam en Walraven & Haest. Het Kenniscentrum biedt gemeentes, scholen, schoolbesturen en ouders begeleiding bij het zetten van stappen om tot meer gemengde scholen te komen en bij het zoeken naar geschikte instrumenten hierbij.

Leraar 24

Leraar24 is een online platform -op initiatief van Kennisnet, Ruud de Moorcentrum (Open Universiteit), SBL en NTR- om leraren, bedoeld om leraren te ondersteunen bij het uitoefenen van hun beroep. Leraar24 biedt informatie rondom talloze thema’s. Elk thema is uitgewerkt in informatieve video’s die samen met verdiepende informatie een rijk dossier vormen. Op de site van Leraar24 is ook informatie te vinden over het lesgeven in multiculturele klassen.

LEONED

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) is een platform van en voor lerarenopleiders. De doelstelling is leraren in basis-, voortgezet onderwijs en het mbo beter voor te bereiden op het werken in talig heterogene groepen. LEONED richt zich op verbetering van de curricula van de lerarenopleidingen

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname sinds 1980 samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld. Op www.taaluniversum.org vind je ook informatie over onderwerpen als taalbeleid en taalachterstanden.

Nuansa

Nuansa is het Kennis- en Adviescentrum Polarisatie en Radicalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nuansa biedt ondersteuning, geeft antwoord op vragen en bevordert professionalisering. Zie ook de website van Nuansa.

Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, OESO/OECD

De OESO is een intergouvernementele organisatie die zich richt op tal van onderwerpen, waaronder onderwijs en de doelstelling van levenslang leren voor allen. Daarmee wil de OESO bijdragen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu, aan duurzame economische groei en aan sociale cohesie. Van het uitgebreide onderwijsprogramma zijn met name de driejaarlijkse PISA-onderzoeken wereldwijd bekend. Lees meer over PISA via deze link.

Parel

Parel is een landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen dat scholen en uitgeverijen sinds de jaren tachtig adviseert bij het afstemmen van hun leermiddelen op de multiculturele samenleving. Parel organiseert ook workshops voor docenten, educatieve auteurs, uitgevers en redacteuren. Zie www.parel.nl.

Het Platform Taalgericht vakonderwijs

Het Platform Taalgericht vakonderwijs is op 30 november 2001 opgericht. Medewerkers van instellingen en (vak)docenten wisselen ervaringen met Taalgericht vakonderwijs uit, reflecteren op resultaten, en maken samen nieuwe plannen. Het Platform is bovendien een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in Taalgericht vakonderwijs. Zie http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/platform/ . De site bevat een schat aan informatie over literatuur, lesbeschrijvingen en producten.

Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Het Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO ) faciliteert de werking van de onderwijsarbeidsmarkt door onderzoek te (laten) verrichten, kennis te verspreiden en oplossingsrichtingen voor personele knelpunten aan te dragen. Het SBO ondersteunt scholen, sociale partners en andere partijen met kennis en paktijkvoorbeelden bij de aanpak van personele vraagstukken in brede zin. De algemene kennisfunctie is daarvoor de basis. Zie www.onderwijsarbeidsmarkt.nl voor informatie over thema’s, sectoren, publicaties en dossiers. Zie www.onderwijsarbeidsmarkt.nl voor overzichten van cijfers en trends.

De Stichting Leerplanontwikkeling

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling dat ruim 35 jaar inhoud geeft aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. De kern van de expertise betreft het ontwikkelen van doelen en inhouden van leren, voor vele niveaus, van landelijk beleid tot het klaslokaal.
Zie: www.slo.nl/organisatie/overmissie/ Voor specifieke informatie over het omgaan met culturele diversiteit zie: www.slo.nl.

Stichting Interculturele Alliantie

De Stichting Interculturele Alliantie (ICA) beschouwt diversiteit als een waardevol gegeven. ICA biedt docenten én leerlingen handvatten voor het bouwen aan een respectvolle en veilige schoolomgeving waarin géén ruimte is voor discriminatie. Sinds schooljaar 2006-2007 is ICA op verschillende onderwijsniveaus bezig met de uitvoering van het Classroom of Difference programma. Zie ook de website van  ICA .

Taalweb Amsterdam

Taalweb Amsterdam is een organisatie die zich (sinds 1984) bezighoudt met het stimuleren van taalbeleid en het verbeteren van taalonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. De initiatieven richten zich zowel op het oplossingen bieden voor problemen op gebied van onderwijskwaliteit als op het initiëren van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de UvA. Op de site taalwebamsterdam.nl vind je informatie over taalbeleid, taaldomeinen en studiedagen.

De Verenging van lerarenopleiders Nederland

De Verenging van lerarenopleiders Nederland (VELON) heeft als doel Het ondersteunen van mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren, gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit. De leden zijn afkomstig uit het brede domein van lerarenopleidingen. Zie voor de website: www.velon.nl/.

Zestor

Zestor is het arbeidsmarkt- en opleidingfonds HBO dat opgericht is door partijen die betrokken zijn bij de cao-hbo. Met het fonds bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten, beleidsvorming en -maatregelen in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Zestor draagt subsidies, onderzoeken en instrumenten aan, waarmee hogescholen hun arbeidsmarkt- en personeelsbeleid adequaat kunnen afstemmen op de eisen van deze tijd. Vanuit dit perspectief is er ook aandacht voor het bevorderen van diversiteit en de toename van allochtoon personeel: www.zestor.nl/home/

Uitgeverij Zwijssen

Uitgeverij Zwijssen heeft een site voor het PO met voorbeelden van de lespraktijk en een adresboek voor interessante sites. Zie www.leerkracht.nl.