Multicultureel Vakmanschap

Eind 2008 is de projectgroep Multicultureel Vakmanschap van de vijf Amsterdamse lerarenopleidingen van start gegaan. Het project heeft twee hoofddoelen: door meer aandacht voor Multicultureel Vakmanschap  de uitval van allochtone studenten te reduceren en álle studenten beter voor te bereiden op multiculturele scholen en omgevingen.

In 2010 heeft de projectgroep het begrip en de relatie met de docentcompetenties uitgebreider beschreven in de publicatie Multicultureel Vakmanschap, de Amterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! De projectgroep heeft zich onder meer laten inspireren door de activiteiten van het HU-lectoraat lesgeven in de multiculturele school www.educatie.onderzoek.hu.nl en door de ontwikkelingen bij de politie www.websitevoordepolitie.nl. Sinds 2008 heeft de politie een lectoraat Multicultureel Vakmanschap en diversiteit.

In de generieke kennisbasis, die opgesteld is voor de tweedegraads lerarenopleidingen (2010) wordt in H.9 apart stilgestaan bij het thema diversiteit en onderwijs, en bij de aspecten die betrekking hebben op Multicultureel Vakmanschap.