Taal in het MBO

De laatste jaren heeft taaldidactiek in het mbo veel aandacht gekregen.
Op veel opleidingen was het vak Nederlands als apart vak verdwenen en in het kader van het competentiegerichte leren werden taallessen vaak geïntegreerd met vaklessen. De invoering van de Doorlopende leerlijnen taal en rekenen heeft de aandacht voor taal verscherpt en er is veel onderzoek gedaan naar effectieve taalbegeleiding op het mbo.

Je kunt heel veel informatie vinden over taal in het mbo op de site van Kennisnet.
Het Steunpunt taal en rekenen in het vmbo ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo. Het is een tijdelijke organisatie en ingesteld door OCW. Het Steunpunt voorziet scholen in hun behoefte aan informatie over geschikte leermiddelen en onderwijsmethodes. Ook informeert het Steunpunt scholen over wet- en regelgeving over bijvoorbeeld toetsing en examinering.
Over de Doorlopende leerlijnen taal en rekenen kun je hier meer informatie vinden. Het Ministerie van OCW heeft bepaald dat er in 2013-2014 centraal ontwikkelde examens taal en rekenen moeten komen. Zie ook een schematische samenvatting van het uitvoeringsplan.

Welke publicaties zijn van belang over taaldidactiek in het mbo?

In 2006 heeft het SLO een publicatie uitgebracht onder de titel Nederlands binnen het competentiegericht onderwijs. (Breed, M., E. van Kleunen en E. Leenders).
Met deze notitie wil SLO taal- en vakdocenten, trajectontwikkelaars en coördinatoren ondersteunen bij het inbedden van de taalontwikkeling Nederlands in competentiegericht mbo-onderwijs. Je vindt hier aanbevelingen, een stappenplan en een format voor de uitwerking van taaltaken.

In mei 2010 hebben Annelies Kappers, Christa Beckers, Maarten van der Burg en Peter van Leeuwen de website Zichtbare Taaltaken gelanceerd. Via deze site kun je heel veel filmpjes vinden over verschillende onderwerpen die bij het mbo van taalbelang zijn: