Nederlands als tweede taal

Voor sommige leerlingen is Taalgericht Vakonderwijs niet toereikend. Zij hebben echte NT2-lessen nodig. Alle docenten zouden hierop alert moeten zijn en deze leerlingen zouden tijdig moeten worden verwezen naar een remediërende taaltraining.

Over in hoeverre aparte taaltraining wenselijk is, bestaan verschillende visies. Veel mensen vinden dat je kinderen met een taalachterstand niet snel in aparte groepen moet plaatsen, maar anderen vinden dat je deze leerlingen efficiënter kunt helpen als je ze wel een aparte taaltraining aanbiedt. Lees hierover ook het artikel: Identiteitscrisis Moedertaalonderwijs en NT2 van Raf Feys en Noël Gybels.

Bekijk ook dit filmpje van Simon Verhallen, wetenschappelijk directeur en oprichter van Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA)  De geschiedenis van NT2 en inburgering (video)

Welke recente handboeken kan ik raadplegen over meertaligheid en NT2-onderwijs?

Voor het basisonderwijs kun je het Handboek NT2 in het basisonderwijs(2005) onder redactie van Folkert Kuiken en Anne Vermeer, gebruiken.
Voor het voortgezet onderwijs kun je het boek Lesgeven in Meertalige klassen (2007) van Monique van der Laarschot gebruiken
Meer algemene informatie over NT-2 onderwijs vind je in het Handboek Nederlands als Tweede taal in het Volwassenenonderwijs (2010) onder redactie van Bart Bossers, Folkert Kuiken en Anne Vermeer.

Welke websites kan ik raadplegen over meertaligheid en NT2-onderwijs?

Een onderdeel van de website Digidact is geheel gewijd aan NT2-onderwijs. De website voor huiswerkbegeleiding heeft enkele aparte pagina’s met adviezen voor meertalige leerlingen en hun ouders.
Zie ook de website van Kennisnet, afdeling NT2. Hier vind je onder meer informatie over recente ontwikkelingen in het vakgebied, opleidingsmogelijkheden, methoden en lesmateriaal.
Zie ook de site van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal. Het doel van deze site is infiormatie-uitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering.
Een toonaangevend blad over NT2-onderwijs is LES. Het werkterrein van Les omvat alle educatieve activiteiten voor (jong)volwassen anderstaligen – in de ruimste betekenis van het woord (inclusief de maatschappelijke, beleidsmatige en organisatorische context). Nieuwe publicaties en lesmaterialen, belangrijke ontwikkelingen en interessante experimenten worden beschreven, besproken en van commentaar voorzien.
Het expertisecentrum NT2 bestaat uit een samenwerkingsverband van: KPC-groep, CINOP, ITTA en CED-groep. Het centrum werkt momenteel aan vier projecten: Vroege NT2-verwerving, Eerste opvang nieuwkomers in PO/VO, Duale trajecten op de werkvloer en Toetsen en examens. Op deze website kun je over deze vier projecten meer informatie vinden.

Waar vind ik lesmateriaal voor NT2-onderwijs?

Er zijn veel organisties en websites via welke je lesmateriaal kunt vinden. Via de site van de Taalunie kun je bijvoorbeeld de materialenbank vinden.
Via de site van Kennisnet kun je heel veel bronnen vinden met (digitaal) lesmateriaal. Dat kan ingezet worden voor NT2-groepen, maar het kan ook gebruikt worden om leerlingen met een andere taalachtergrond extra aandacht aan het Nederlands te laten besteden. Heel aantrekkelijk is de website Je kan me wat, met veel interactieve oefeningen.

Welke opleidingen kun je volgen op het gebied van NT2-onderwijs?

Voor NT2 bestaat nog steeds geen aparte bevoegdheid. Wel kun je aan diverse universiteiten en hogescholen  een opleiding volgen die ook toewerkt naar een door de Beroepsverenining NT2 erkende certificering. Op de site van de Beroepsvereiniging NT2 is een overzicht van de opleidingen tot Nt2-docent gepubliceerd.