Didactiek

Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden, leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen of studenten.
Een docent die didactisch competent is, kan een krachtige leeromgeving creëren voor alle leerlingen of studenten. Om didactisch competent te zijn in een multiculturele klas, moet de docent de lesinhoud aan laten sluiten bij de uiteenlopende achtergronden van de leerlingen en de lesinhoud vanuit verschillende perspectieven bekijken. Cruciaal is daarbij dat rekening wordt gehouden worden met het taalniveau. Je kunt je vak in een multiculturele klas alleen optimaal geven als je taalontwikkelend werkt. Als het aspect van taalontwikkeling veronachtzaamd wordt, kunnen je doelen niet bereikt worden.
Het aspect multiperspectiviteit behandelen we bij vakdidactiek  en het aspect taalontwikkeling komt aan de orde bij taaldidactiek.

Kijk voor de algemene omschrijving van de didactische competentie hier Klik op competentie 3 voor een toelichting en illustratieve filmpjes.
Meer informatie over de didactische competentie in multiculturele klassen vind je via het lectoraat  Lesgeven in de multiculturele school, Hogeschool Utrecht.
Heel veel informatie over dit onderwerp kun je ook vinden via de website van Leoned,  het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit, een platform van en voor lerarenopleiders. De doelstelling van LEONED is leraren in basis-, voortgezet onderwijs en het mbo beter voor te bereiden op het werken in talig heterogene groepen.
Op de Vlaamse site steunpunt diversiteit en leren vind je ook veel informatie over wat de didactische competentie inhoudt in multiculturele klassen.