Inleiding

De Nederlandse samenleving en dus het onderwijs krijgt steeds meer variatie en kleur. Docententeams zijn nog zelden een afspiegeling van de leerlingpopulatie en niet alle docenten zijn opgeleid voor het lesgeven op kleurrijke scholen. Dit heeft nadelige effecten op de leerresultaten van allochtone leerlingen en op de doorstroming naar hogere vormen van vervolgonderwijs. Gezien de bevolkingssamenstelling is structurele aandacht voor diversiteit en multicultureel vakmanschap in alle curricula van de lerarenopleidingen noodzakelijk.

De Amsterdamse lerarenopleidingen (INHolland, HvA, UvA, Vu en Ipabo) werken samen aan het bevorderen van multicultureel vakmanschap met een tweeledig doel: alle docenten in opleiding beter voorbereiden op het functioneren in multiculturele scholen én de hoge uitval van allochtone studenten op de lerarenopleidingen reduceren.

Meer kleur voor de klas, in de school en de opleiding betekent meer rolmodellen, meer mogelijkheden voor multiperspectiviteit, voor contact met ouders en voor stimulans en inspiratie voor alle leerlingen, studenten en docenten. Tegen de achtergrond van ‘teach as you preach’ betekent dit dat alle opleiders als rolmodel fungeren voor het ‘multicultureel vakmanschap‘.

De site www.multicultureelopleiden.nl is ontwikkeld door de projectgroep Multicultureel Vakmanschap van de Amsterdamse lerarenopleidingen. Klik hier voor de publicatie Multicultureel Vakmanschap, de Amsterdamse Lerarenopleidingen kiezen ervoor! en klik hier voor de 46 tips van studenten om uitval te voorkomen. Hierboven staat de film van de expertmeeting op 18 maart 2009 met allochtone studenten van de vijf Amsterdamse lerarenopleidingen. De studenten hebben aanbevelingen geformuleerd om de kwaliteit te verhogen en de uitval te reduceren.

De projectgroep hield zich in de periode 2010-2011 ook bezig met het stimuleren van diversiteitbeleid op de lerarenopleidingen en met het ontwikkelen van een Amsterdamse aanpak Welkom op School. Op 13 januari 2011 heeft de projectgroep Multicultureel Vakmanschap een diner diversité georganiseerd om met leidinggevenden, studenten en enthousiaste collegae te bespreken welke beleidsinitiatieven prioriteit moeten hebben én tot welke concrete resultaten dat gaat leiden in 2010-2012. Klik hier voor een verslag.